Privacy Policy

Voorwoord

Deze cookie policy gaat uit van:
Miguel Stevens – Studio Monty
Oostbergstraat 6, 9040 Gent
BTW BE0795.171.257
Hierna genoemd ‘Studio Monty’
E-mail : miguel@studiomonty.be

Deze privacy policy gaat uit van Studio Monty in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op:

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van het surfen op de website studiomonty.be en het invullen van het contactformulier op de website.
 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) klanten;
 • Categorie 3: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke partners.

Studio Monty zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Studio Monty verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Studio Monty wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • of uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

Studio Monty kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Studio Monty zal de laatste versie van de privacy policy op de website studiomonty.be publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Studio Monty u contacteren en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 15 juni 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Studio Monty?

Studio Monty beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Studio Monty verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie 1: Voor wat betreft gewone bezoekers van de website:

 • Wanneer u gewoon op onze website surft kan het zijn dat wij gedragsdata vangen zoals uw surfgedrag en IP-adres, doorgaans via cookies;
 • Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief via het contactformulier, vragen wij uw naam en e-mailadres.

Categorie 2: Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens bij reguliere opdrachten en projecten:

 • Generieke persoonsgegevens: voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres, functie;
 • Bankgegevens zoals rekeningnummer;
 • Gedragsgegevens zoals functioneren van het team.

Categorie 3: Voor wat betreft (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke betrokkenen:

 • Generieke persoonsgegevens: voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres, functie;
 • Bankgegevens zoals rekeningnummer.

In dit kadert verwijst Studio Monty eveneens naar zijn Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

U kunt Studio Monty uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de Studio Monty website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz.

Vergeet Studio Monty niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Studio Monty relevant is. Studio Monty streeft er op zijn beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Studio Monty de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Studio Monty uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de cliëntenovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 2

Studio Monty gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u zijn diensten te kunnen aanbieden en in het algemeen voor een degelijk cliëntenbeheer. Zo kan Studio Monty gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Studio Monty te kunnen uitvoeren. Bv. wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken.

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 3

Studio Monty gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten of producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en Studio Monty te kunnen uitvoeren.

Optimalisatie van de diensten en beveiliging en statistieken

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Uiteraard hebben wij het recht om onze tools en diensten afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Studio Monty.

Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal Studio Monty steeds uw toestemming afwachten. We verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy.

Bv. wij kunnen uw surfgedrag op onze website bijhouden teneinde de website-ervaring te optimaliseren.

Marketing door Studio Monty

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Wanneer u een cliënt bent van Studio Monty, kan uw e-mailadres, voornaam, naam ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Studio Monty.

U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen. In het kader van direct marketing kunt u steeds uw recht van bezwaar laten gelden.

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u cliënt bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres gevraagd worden. In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt Studio Monty op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Daarnaast gebruikt Studio Monty uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op zijn van toepassing zijn.

Bovendien verwerkt Studio Monty uw persoonsgegevens om zijn rechten te vrijwaren.

Bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen.

Wanneer Studio Monty uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Studio Monty doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Studio Monty doorgevoerd?

Studio Monty heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Studio Monty streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van zijn activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

Studio Monty website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.

Met wie deelt Studio Monty uw persoonsgegevens?

Studio Monty deelt uw gegevens met partijen die Studio Monty helpen met de uitvoering van zijn diensten bv. IT-providers voor gegevensopslag, zijn boekhouder.

Studio Monty maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Gaan uw persoonsgegevens buiten de EER?

Studio Monty kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zal Studio Monty de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EEA overgedragen naar landen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie (adequaatsheidsbeslissing) of op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoe lang bewaart Studio Monty uw persoonsgegevens?

Studio Monty zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart Studio Monty de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Studio Monty kan in het kader daarvan gegevens tot zeven (7) jaar bewaren te rekenen vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Studio Monty houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van zijn rechten in geval van geschillen (termijn voor verjaring van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Met wie deelt Studio Monty uw persoonsgegevens?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen: U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Studio Monty stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.
 2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking: Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of een verwerking laten beperken (bijvoorbeeld wanneer Studio Monty de juistheid van uw persoonsgegevens gaat controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing).
 3. Recht van bezwaar: U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Studio Monty dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. Bijvoorbeeld in het kader van direct marketing.
 4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit: Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het vestigingsadres van Studio Monty, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Studio Monty via miguel@studiomonty.be U kunt Studio Monty ook steeds berichten via gewone post op het adres hierboven vermeld. Studio Monty zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand.

Benieuwd wat een website kan doen voor u?
Let's have a chat

miguel@studiomonty.be
Studio Monty — met liefde gemaakt in Gent
Oostbergstraat 6, 9040 Gent
+32 483 02 99 47